top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі по тексту
«Оферта»), відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є
пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АРТ ФОНД «СТРОНГ ЕНД
ПРЕШЕС»
, ідентифікаційний код юридичної особи: 45142299,
місцезнаходження якої зареєстровано за адресою: Україна, 02091, місто Київ,
вул. Тростянецька, будинок 5Б, приміщення 129, ознака неприбутковості: 0036
(благодійні організації) від 10.05.2023 року, рішення Головного управління
ДПС у місті Києві про включення до Реєстру неприбуткових установ та
організацій за No 2326514600109 (далі по тексту – «Фонд»), в особі директора
Фонду Олексенка Петра Володимировича, який діє на підставі Статуту,
невизначеному колу фізичних осіб та юридичних осіб приватного права які
мають повну та нічим не обмежену правоздатність і дієздатність та які
добровільно здійснюють благодійну діяльність, укласти цей договір про
надання благодійної пожертви (далі по тексту — «Договір») на умовах,
описаних в цій Оферті з кожним хто звернеться до Фонду.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в
мережі Інтернет за посиланням: https://www.strongandprecious.com (далі по
тексту – «Сайт»
).
1.3. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом
у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної
інформації на Сайті.
1.4. Будь-які зміни та доповнення до цієї Оферти набирають законної сили з
дня розміщення Фондом відповідної інформації на Сайті.
1.4.1. Для набуття чинності змін до умов Оферти згода Благодійника не
вимагається.
1.4.2. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов цієї
Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на
Сайті.
1.5. Фонд може окремо укладати договори про надання благодійної
пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією
Офертою. 1.5.1. Будь-яка дієздатна фізична особа та/або юридична особа
приватного права, може окремо звернутися до Фонду для укладення з нею
окремого договору про надання благодійної пожертви з умовами відмінними
від викладених в цій Оферті.
1.6. Якщо ви не згодні з будь-якого з пунктів цього Договору, чи вам не
зрозуміло яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо вам
відмовитися від запропонованої пропозиції, оскільки даний Договір є
договором приєднання, згідно статті 634 Цивільного кодексу України, та може
бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого
Договору в цілому.

2

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти, в розумінні ст. 634
Цивільного кодексу України, шляхом вчинення дій, направлених на
здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як
розміщених на Сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок Фонду через установи банків.
2.1.1. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів
(Благодійної пожертви) на поточний рахунок Фонду.
2.2. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів,
іншого майна, майнових прав Фонду, з метою подальшого передання
(направлення) їх Фондом у власність Бенефіціарів для досягнення певних,
наперед обумовлених цілей Благодійної діяльності Фонду, відповідно до
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту
Фонду та цього Договору.
2.3. Благодійник - повністю дієздатна та правоздатна фізична особа або
юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка
добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей
цього Договору Благодійником може бути як фізична особа, яка акцептувала
Оферту так і юридична особа приватного права.
2.4. Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від
одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статутом
Фонду.
2.5. Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога
для досягнення визначених Законом України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання Благодійником
прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Благодійнику
від імені або за дорученням Бенефіціара.
2.6. Благодійна програма - комплекс благодійних заходів, спрямованих на
вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду та меті його
створення.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача
Благодійником грошових коштів через Фонд на користь Бенефіціарів, шляхом
здійснення ним Благодійної пожертви відповідно до Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду, Благодійних
програм Фонду тощо.
3.2. Крім випадків здійснення Благодійником Благодійної пожертви на
наперед обумовлені цілі (на конкретний благодійний проєкт), Фонд
самостійно визначає обсяг та напрями використання ним Благодійної

3
пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду та умов
цієї Оферти.
3.3. Зі своєї сторони, Фонд зобов’язується надати доступ Благодійникам до
визначених Фондом навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів,
платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються,
проводяться за участі та/або сприяння Фонду. Цей перелік не є вичерпним та
може бути деталізований/розширений Фондом, шляхом внесення змін до
цього Договору.
3.3.1. Фонд може встановлювати та/або визначати за власним вибором, що
доступ до деяких навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ,
зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються, проводяться
за участі та/або сприяння Фонду здійснюється на підставі квитків та/або
надання платного доступу.
3.3.1.1. Вартість квитків та/або надання платного доступу до деяких,
визначених Фондом, навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів,
платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються,
проводяться за участі та/або сприяння Фонду визначається у національній
валюті України – гривні та вказується на Сайті.
3.3.1.2. Грошові кошти сплачені за квитки або надання платного доступу
спрямовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду,
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Фонду, визначених його
установчими документами.
3.3.1.3. Фонд гарантує, що отримані ним грошові кошти від продажу
квитків або надання платного доступу не будуть розподілені серед засновників
або учасників Фонду, членів Фонду та працівників Фонду (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління
Фонду та інших пов’язаних з ними осіб.
3.4. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання
прибутку учасниками (засновниками) Фонду та його працівниками, членами,
уповноваженими особами, членами органів управління Фонду та інших
пов’язаних з Фондом осіб.

4. АКЦЕПТ

4.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він погоджується з усіма
умовами Договору, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва
буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду та
відповідно до умов цього Договору.
4.2. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та
погоджується з предметом Договору, цілями та метою публічного збору
коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної
допомоги на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому
Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
4.2.1. Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від

4
Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат
на утримання Фонду (адміністративних витрат Фонду) не може перевищувати
20% його кошторису у поточному році.
4.3. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей
Договір вважається укладеним у письмовій формі відповідно до статей 207,
639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6, 7 та 7-1 Закону
України Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації».
4.4. Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти,
неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою
недійсність цього Договору.

5. ЦІЛІ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

5.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для
сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах:
5.1.1. допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії Росії проти України,
збройних конфліктів, катастроф і нещасних випадків, а також біженцям та
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5.1.2. освіти, культури та мистецтва;
5.1.3. опіки та піклування, законного представництва та правової допомоги;
5.1.4. соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і
подолання бідності;
5.1.5. прав людини та громадянина та основоположних свобод;
5.1.6. розвитку територіальних громад, а також розвиток і підтримка цих сфер
у суспільних інтересах.
5.2. Метою створення та діяльності Фонду є:
5.2.1. здійснення благодійної діяльності в інтересах громадян України,
суспільства;
5.2.2. фінансування проектів, створення нових і підтримки існуючих проектів,
зокрема проектів ювелірних дизайнерів та ювелірних брендів України, їх
представлення на міжнародному рівні;
5.2.3. сприяння пізнаваності українських виробників ювелірних виробів на
міжнародній арені;
5.2.4. забезпечення й підтримка в організації та проведення конференцій,
семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів, аукціонів, що сприяють
посиленню пізнаваності українських брендів та української культури загалом;
5.2.5. фінансування проектів, створення нових і підтримки існуючих проектів,
зокрема проектів, пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги
постраждалим у війні, у тому числі постраждалим у збройній агресії росії
проти України;
5.2.6. затвердження і виконання благодійних програм, зокрема у сфері
мистецтва та гуманітарної допомоги;
5.2.7. створення простору для самореалізації української молоді;

5
5.2.8. формування фінансових та матеріальних ресурсів, залучення
інтелектуальних можливостей для здійснення Благодійної діяльності;
5.2.9. інша діяльність відповідно до статуту Фонду.
5.3. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію цілі, мети
створення Фонду та форм благодійної допомоги визначених Статутом,
реалізується Фондом у вигляді благодійної програми.
5.4. На реалізацію Благодійної програми використовується вся сума
надходжень за відповідний фінансовий рік, за винятком адміністративних
витрат, пов’язаних із функціонуванням Фонду.
5.5. Для реалізації певних довгострокових заходів Фонд додатково може
ухвалювати окремі Благодійні програми. Використання коштів для реалізації
довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів, визначених
цією програмою.
5.6. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої
діяльності розміщується на Сайті.
5.7. Доходи (прибутки) в тому числі від продажу квитків та/або платного
доступу до деяких, визначених Фондом, навчальних матеріалів, семінарів,
круглих столів, платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або
організовуються, проводяться за участі та/або сприяння Фонду та майно або їх
частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Фонду,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.8. Доходи (прибутки) Фонду в тому числі від продажу квитків та/або
платного доступу до деяких, визначених Фондом, навчальних матеріалів,
семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які можуть бути розміщені на
Сайті або організовуються, проводяться за участі та/або сприяння Фонду
використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду,
реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених
Статутом Фонду.

6. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

6.1. Обсяг та розмір Благодійних пожертв Благодійник визначає самостійно
на власний розсуд, в свою чергу Фонд на власний розсуд може визначати
вартість квитків та/або платного доступу до деяких, визначених Фондом,
навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які
можуть бути розміщені на Сайті або організовуються, проводяться за участі
та/або сприяння Фонду.
6.2. Благодійні пожертви, які здійснюють Благодійники можуть бути у
вигляді або одноразових внесків, або у вигляді регулярних платежів (внесків).
6.3. Благодійна пожертва яка здійснюється на користь Фонду - є
добровільною.
6.3.1. Протягом 48 (сорока восьми) годин після зарахування грошових коштів
на поточний рахунок Фонду або їх оприбуткування у касі Фонду Благодійник
може звернутися до Фонду щодо питання повернення коштів Благодійної

6
пожертви у зв'язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими
причинами.
6.3.2. Після завершення терміну наведеного у пп. 6.3.1. п. 6.3. цього Договору,
Благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Фондом,
окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України
або іншим чином передбачено цим Договором.
6.3.3. Якщо Благодійна пожертва була внесена на рахунок Фонду без
ідентифікації платника (Благодійника) і Фонд відповідно не може
ідентифікувати Благодійника пожертви, така Благодійна пожертва Фондом не
повертається.
6.4. Відповідно до цього Договору, Благодійні пожертви надаються
Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та
забезпечення Благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей Благодійної
діяльності та Благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту Фонду та
законодавства України.
6.4.1. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї
Благодійної пожертви.
6.4.2. Якщо Благодійна програма не буде реалізована, Благодійна пожертва,
залишається на рахунку Фонду та направляється на реалізацію інших
соціальних, ініціатив, Благодійних програм.
6.4.3. Благодійник, що здійснює Благодійну пожертву на адресу конкретної
Благодійної програми / Бенефіціара, дає згоду на перерозподіл/використання
такої Благодійної пожертви в інших Благодійних програмах Фонду (наприклад
якщо збір коштів на обрану ним Благодійну програму закритий або не
актуальний).
6.5. Благодійні пожертви надаються способом здійснення грошового
переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, на
захищеній платіжним сервісом сторінці, або шляхом перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків, або передачі Фонду
готівкових коштів.
6.6. Якщо обраний Благодійником спосіб переказу Благодійної пожертви
передбачає визначення «Призначення платежу», Благодійник за власним
вибором зазначає його. Інформація вказана Благодійником у призначенні
платежу, має давати змогу Фонду ідентифікувати такий платіж та його цільове
призначення.
6.7. Згідно з положеннями Податкового кодексу України, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції з надання
благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг
благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до
законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями
набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про
благодійну діяльність та благодійні організації.
6.8. Якщо обраний Благодійником спосіб переказу Благодійної пожертви не
дає змоги зазначити «Призначення платежу», Благодійник має право уточнити

7
мету Благодійної пожертви будь-яким іншим письмовим способом за його
вибором.
6.9. Під час перерахування Благодійної пожертви для ідентифікації
платника, Благодійник обов’язково вказує свої контакти - адресу актуальної
електронної пошти та номеру мобільного телефону, а також свої персональні
дані до яких, зокрема, можуть відноситься – прізвище, ім’я, по батькові та дата
народження та інші данні, які можуть бути вказані Благодійником.
6.10. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при
відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні
дані) з метою належної реалізації цього Договору та статутної діяльності
Фонду.
6.11. Витрати, пов'язані з внесенням Благодійних пожертв (комісії за
перерахування коштів, податки, збори тощо) несе Благодійник, якщо такі
витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з
Фонду.
6.12. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його Благодійної
пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з
внесенням Благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми
сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії
платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії тощо).
6.13. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації,
зазначеної при перерахуванні Благодійної пожертви.

7. КОНТЕНТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Сайт належить і контролюється Фондом.
7.2. Усі матеріали Сайту, включаючи тексти, зображення, дизайн, графіку,
інформацію, логотипи, аудіо- та відеозаписи, інтерфейси, програмне
забезпечення, торговельні марки, комерційні найменування, демонстрацію
навчальних матеріалів, записів чи трансляцій семінарів, круглих столів,
платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті та інші (далі по тексту
- «Контент»
), а також авторські та інші права інтелектуальної власності на
такий Контент належать Фонду або розміщені зі згоди власника такого
Контенту попередньо наданого Фонду.
7.3. Контент, або будь-які його елементи/складові, забороняється
використовувати без попереднього письмового дозволу Фонду або
відповідних власників такого Контенту будь-яким чином, не передбаченим
цим Договором.
7.3.1. Заборона на несанкціоноване використання, збирання, зберігання,
копіювання, відтворення Контенту Благодійниками діє як під час їх особистої
участі у будь-яких заходах, семінарах, круглих столах, платформах, зібраннях
які можуть бути розміщені на Сайті або організовуватися, проводитися за
участі та/або сприяння Фонду, так і після їх фактичного завершення та
опублікування відповідних відео чи аудіо записів на Сайті.

8
7.3.2. Придбання квитка та/або платного доступу до контенту не надає особі
права на несанкціоноване використання, збирання, зберігання, копіювання,
відтворення Контенту.
7.4. За умови дотримання Благодійниками положень цього Договору, Фонд
надає їм обмежену, невиключну, відкличну ліцензію, без права на субліцензію
та передання, на:
7.4.1. безкоштовне використання Сайту з персональних пристроїв на
передбачених у цьому Договорі умовах;
7.4.2. безкоштовний доступ до та перегляд визначеного Фондом Контенту,
розміщеного на Сайті або за допомогою Сайту, виключно для особистого
некомерційного використання;
7.4.3. безкоштовний доступ до визначених Фондом навчальних матеріалів,
записів чи трансляцій семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які
підготовлені за участю чи за сприяння Фонду та можуть бути розміщені на
Сайті.
7.4.3.1. Доступ до деяких, визначених Фондом, навчальних матеріалів,
записів чи трансляцій семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які
підготовлені за участю чи за сприяння Фонду та можуть бути розміщені на
Сайті - може здійснюватися виключно на підставі окремо придбаного у Фонду
квитка та/або відповідного платного доступу.
7.5. У результаті завантаження або створення копій Контенту Благодійники
не отримують яких-небудь прав на такий Контент.
7.6. Благодійники не мають права відтворювати, публікувати, передавати,
поширювати, змінювати, створювати похідні твори чи іншим чином
використовувати Контент з комерційною метою або іншою незаконною метою
без попереднього письмового дозволу Фонду на такі дії.
7.7. Логін та пароль призначений для авторизації Благодійника на Сайті
та/або для його реєстрації на заходах Фонду – не може бути переданий
Благодійником жодній третій особі, без попереднього погодження Фондом
таких дій.
7.8. Прийняттям цієї Оферти, Благодійники погоджуються не змінювати і не
видаляти будь-які повідомлення про право власності з матеріалів,
завантажених чи роздрукованих із Сайту.
7.9. Фонд може змінювати умови або відкликати цю ліцензію чи припиняти
надавати доступ Благодійникам до Контенту в будь-який час та з будь-якої
причини без попереднього повідомлення Благодійника.
7.10. Фонд має право захищати свої права інтелектуальної власності всіма
доступними способами правового захисту, включаючи цивільно – правову
відповідальність, адміністративно – правову відповідальність та кримінальне
переслідування за серйозні правопорушення та стягнення збитків.
7.10.1. У разі виявлення Фондом факту порушення Благодійником права
інтелектуальної власності Фонду у будь-який спосіб, що прямо або
опосередковано передбачений цим Договором або чинним законодавством
України, винний Благодійник нестиме відповідальність відповідно до вимог
чинного законодавства України.

9
7.10.2. Якщо несанкціоноване розповсюдження, зберігання, збирання,
відтворення Благодійником Контенту сталося безпосередньо під час його
участі у будь-яких заходах, семінарах, круглих столах, платформах, зібраннях
які можуть бути, як розміщені на Сайті так і організовуватися, проводитися за
участі та/або сприяння Фонду, то за одноосібним рішенням Фонду, доступ
такого Благодійника до відповідного заходу чи навчальних матеріалів – може
бути обмежений та/або заборонений.
7.10.3. Якщо несанкціоноване розповсюдження, зберігання, збирання,
відтворення Контенту сталося після придбання особою квитка та/або платного
доступу до Контенту – грошові кошти за придбання квитка та/або платного
доступу поверненню не підлягають у разі обмеження чи заборони подальшого
доступу до Контенту.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Права та обов’язки Фонду:
8.1.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти Благодійної пожертви
Благодійника згідно з законодавством України та лише в рамках своєї
статутної діяльності.
8.1.2. Фонд зобов’язується надати безкоштовний та повний доступ кожному
Благодійнику до навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ,
зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються, проводяться
за участі та/або сприяння Фонду.
8.1.3. Фонд зобов’язується заздалегідь надавати Благодійникам інформацію
щодо семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які можуть бути розміщені
на Сайті або організовуються, проводяться за участі та/або сприяння Фонду.
8.1.4. Фонд зобов’язується надавати Благодійникам на їх запит інформацію
про використання їх Благодійних пожертв. Доступ до звітів про використання
Благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені
чинним законодавством України та Статутом Фонду. Зокрема, для цього Фонд
може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять
інформацію щодо:
8.1.4.1. сум Благодійних пожертв, отриманих Фондом протягом звітного
періоду;
8.1.4.2. витрат Фонду протягом звітного періоду.
8.1.5. За письмовим та аргументованим запитом Благодійника, Фонд має
також підтвердити цільове використання Благодійної пожертви додатковими
документами.
8.1.6. Фонд має право самостійно визначати напрями використання
Благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та
законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив
конкретну ціль своєї Благодійної пожертви за окремим договором з Фондом.
Таким чином, якщо конкретна ціль Благодійної пожертви Благодійником не
визначена, вважається, що Благодійна пожертва внесена на здійснення
Фондом статутної діяльності.

10
8.1.7. Фонд має право встановлювати та/або визначати за власним вибором,
що доступ до деяких навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів,
платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються,
проводяться за участі та/або сприяння Фонду здійснюється на підставі квитків
та/або надання платного доступу.
8.1.7.1. Фонд має право, за власним вибором, встановлювати ціну
(вартість) квитків та/або платного доступу до визначених Фондом навчальних
матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які можуть бути
розміщені на Сайті або організовуються, проводяться за участі та/або
сприяння Фонду.
8.1.8. Фонд має право, прийняти одноосібне рішення про обмеження або
заборону доступу Благодійника чи особи, яка придбала квиток та/або платний
доступ до визначених Фондом навчальних матеріалів, семінарів, круглих
столів, платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або
організовуються, проводяться за участі та/або сприяння Фонду у випадку
встановлення факту порушення інтелектуальної власності Фонду.
8.2. Права та обов’язки Благодійника:
8.2.1. Благодійник має право одержувати на його вимогу звіт про
використання переданого Фонду майна, коштів та цінностей.
8.2.2. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим
призначенням, Благодійник має право запитувати та одержувати звіт про їх
використання.
8.2.3. Благодійник має право отримувати інформацію про персональний склад
органів управління Фонду.
8.2.4. Благодійник має право знайомитись з останньою фінансовою звітністю
Фонду (річною та квартальною).
8.2.5. Благодійник має право знайомитись з установчими документами Фонду.
8.2.6. Благодійник має право безкоштовно отримати повний доступ до
навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які
можуть бути розміщені на Сайті або організовуються, проводяться за участі
та/або сприяння Фонду.
8.2.7. Благодійник має право заздалегідь отримувати інформацію щодо
семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які можуть бути розміщені на
Сайті або організовуються, проводяться за участі та/або сприяння Фонду.
8.2.8. Благодійник має право отримувати належне професійне ставлення до
нього з боку керівництва та персоналу Фонду.
8.2.9. Благодійник має право на збереження конфіденційності інформації про
нього та зроблені ним Благодійні пожертви.
8.2.10. Наданням Благодійної пожертви, а отже і приєднанням до цього
Договору, Благодійник беззастережно стверджує та гарантує:
8.2.10.1. свою дієздатність та те, що він не визнаний у встановленому
порядку недієздатним чи обмежено дієздатним повністю або частково;
8.2.10.2. розуміє значення і умови цього Договору та його правові наслідки
для себе;

11
8.2.10.3. підтверджує, що його волевиявлення є вільним, усвідомленим і
відповідає його намірам;
8.2.10.4. умови цього Договору, є для нього зрозумілими, відповідають
його волевиявленню і не викликають будь-яких запитань, не потребують
додаткових уточнень;
8.2.10.5. добровільність укладання цього правочину;
8.2.10.6. що не існує необхідності отримання додаткового погодження цієї

Благодійної пожертви з боку органів державної влади України та/або будь-
яких третіх осіб, як на території України, так і за її межами;

8.2.10.7. укладання цього правочину не вчиняється під примусом або в
наслідок збігу тяжких обставин;
8.2.10.8. що предмет Благодійної пожертви не знаходиться під забороною,
арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами
третіх осіб;
8.2.10.9. що предмет Благодійної пожертви не був набутий Благодійником
з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
8.2.11. У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих
тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати,
відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

9. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ
9.1. Публічний збір коштів (Благодійної пожертви) здійснюється на
території будь-якої держави світу крім країн визнаних Верховною Радою
України державою-агресором або державою-окупантом у порядку,
передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації».
9.1.1. Безпосередня діяльність Фонду, яка стосується досягнення цілей,
передбачених Статутом Фонду, здійснюється на усій території України (за
винятком тимчасово окупованих територій України).
10.СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

10.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду
(у тому числі шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначено
рішенням Фонду, про що Благодійники будуть повідомлені шляхом
розміщення відповідної інформації на Сайті.
11.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ ТА

ГРОШОВИХ КОШТІВ

11.1. Використання Благодійних пожертв та коштів отриманих Фондом за
реалізацію квитків та/або платного доступу до визначених Фондом

12
навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів, платформ, зібрань які
можуть бути розміщені на Сайті або організовуються, проводяться за участі
та/або сприяння Фонду здійснюється відповідно до цілей, визначених
статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема
Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цим
Договором.
11.2. У випадку якщо Благодійник здійснює Благодійну пожертву на наперед
обумовлені ним цілі (в рамках конкретної Благодійної програми, що
реалізується Фондом), Фонд використовує таку Благодійну пожертву на такі
цілі (конкретна Благодійна програма), самостійно визначаючи порядок та
напрями використання Благодійної пожертви в рамках такої Благодійної
програми.
11.2.1. Якщо Благодійник при внесенні Благодійні пожертви визначив її
конкретну ціль без попереднього погодження з Фондом, Фонд має право
повернути таку Благодійну пожертву Благодійнику в односторонньому
порядку.
11.3. Фонд використовує Благодійні пожертви (благодійну допомогу) та
кошти отримані Фондом за реалізацію квитків та/або платного доступу до
визначених Фондом навчальних матеріалів, семінарів, круглих столів,
платформ, зібрань які можуть бути розміщені на Сайті або організовуються,
проводяться за участі та/або сприяння Фонду:
11.3.1. відповідно до своєї статутної діяльності та Благодійних програм
Фонду;
11.3.2. з метою організації та проведення безкоштовних навчальних семінарів,
круглих столів, платформ, зібрань відповідно до цілей та мети функціонування
Фонду;
11.3.3. з метою підготовки та розповсюдження безкоштовних навчальних
матеріалів, відповідно до цілей та мети функціонування Фонду;
12.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

12.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та
використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому
статутною діяльністю Фонду та законодавству України, відповідно до чинного
законодавства України.
12.2. Фонд не несе відповідальності за порушення умов цього Договору у разі,
якщо таке порушення зумовлено діями/бездіяльністю будь-яких третіх осіб,
які не є працівниками/учасниками/засновниками Фонду.
13.ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО

13.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення
законодавства України.

13

14.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Будь-який спір, що виникає за цим Договором або у зв'язку з ним між
Фондом та Благодійником, вирішується шляхом переговорів між сторонами.
14.2. Якщо зазначені розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом
проведення переговорів, вони вирішуються у судовому порядку відповідно до
встановлених чинним законодавством України підвідомчості та підсудності.
14.3. Фонд та Благодійник дійшли згоди, що компетентним судом у разі
виникнення спору між Фондом та Благодійником буде компетентний суд за
місцезнаходженням Фонду.

15.ФОРС-МАЖОР

15.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин

непереборної сили), передбачених п.2 ст.141 Закону України «Про торгово-
промислові палати в Україні» (далі по тексту– «обставини Форс-Мажору»),

Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов’язань за цим Договором за умови дотримання положень цієї Статті.
15.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у
результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15
(п’ятнадцяти) календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про
початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне
підтвердження їх виникнення та наявності.

15.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-
мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини,

як на такі, що звільняють від відповідальності.
15.3.1. Повідомлення Фонду про настання форс-мажорних обставин можливе,
поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
15.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є
довідки, видані уповноваженими органами державної влади України -
Торгово-промисловою палатою України, Торгово-промисловою палатою
м. Києва або регіональними Торгово-промисловими палатами.

16.ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ФОНДУ ДО

ІНФОРМАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКІВ

16.1. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних»,
Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на Сайті
та здійснення реєстрації на Сайті, його контактна інформація може бути
зібрана, систематизована, збережена та використана Фондом.
16.1.1. При цьому Фонд має право за необхідності, викликаної
виконанням умов Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації» та інших нормативно правових актів України, яким врегульована
діяльність Фонду, на передачу таких персональних даних третім особам.

14
16.1.2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе
під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Фонду на Сайті,
йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та
використання Благодійних пожертв Фондом, листи та повідомлення, у тому
числі рекламного та/або інформаційного характеру.
16.2. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних»,
Благодійник дає згоду, що інформація про нього (зокрема, але не виключно:
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, контактний номер телефону,
контактна адреса електронної пошти) може бути використана (виключно за
його додатковою згодою) Фондом у засобах масової інформації або на Сайті.
16.2.1. Якщо Благодійник заздалегідь заперечує проти опублікування
інформації про нього, Фонд зобов’язується не публікувати ці дані.
16.3. Фонд не несе відповідальності за розголошення персональних даних
Благодійника, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у
випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.
16.4. Благодійник згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних», має право:
16.4.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх
персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце
проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних
або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
16.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до
персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані;
16.4.3. на доступ до своїх персональних даних;
16.4.4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те,
чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних;
16.4.5. ставити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із
запереченням проти обробки своїх персональних даних;
16.4.6. ставити вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних
даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
16.4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист
від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи;
16.4.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду;
16.4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних;

15
16.4.10. вносити застереження про обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
16.4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
16.4.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
16.4.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові
наслідки.
16.5. Шляхом приєднання до цього Договору, Благодійник підтверджує, що
він повідомлений про мету обробки його персональних даних (відповідно до
зазначеної в цьому Договорі мети) та осіб, яким передаються його персональні
дані, а також про свої права, передбачені цим Договором та діючим
законодавством України.

17.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. При виконанні цього Договору сторони керуються умовами Договору та
чинним законодавством України.
17.2. Заголовки у цьому Договорі встановлені лише для зручності сторін і не
повинні враховуватися під час тлумачення цього Договору. Слова в однині
означають і включають множину і навпаки.
17.3. Сторони укладенням Договору підтверджують, що між ними досягнута
згода щодо всіх істотних умов надання Благодійної пожертви.
17.4. Сторони, а також уповноважені представники сторін, повністю
усвідомлюють зміст Договору, поняття, умови, погоджуються із ними та
повністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій.

18.ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
«АРТ ФОНД «СТРОНГ ЕНД ПРЕШЕС»

Найменування та організаційно-правова форма: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «АРТ
ФОНД «СТРОНГ ЕНД ПРЕШЕС»
Ідентифікаційний код: 45142299
Місцезнаходження: Україна, 02091, місто Київ, вул. Тростянецька, будинок 5Б,
приміщення 129
Ознака неприбутковості: 0036 (благодійні організації) від 10.05.2023 року, рішення
Головного управління ДПС у місті Києві про включення до Реєстру неприбуткових установ
та організацій за No 2326514600109
банківські реквізити:
Банк одержувача: АТ “Універсал банк” Київ Україна
Номер поточного рахунку клієнта одержувача: UA 243220010000026001910001052
МФО Банку одержувача: 322001 АТ УНІВЕРСАЛ БАНК
ЗКПО (ЄДРПОУ): 45142299
БО “АРТ ФОНД СТРОНГ ЕНД ПРЕШЕС”
Телефон: +38 (067) 464-03-44
Адреса електронної пошти: strongandprecious@gmail.com
Директор фонду: Олексенко Петро Володимирович

bottom of page